08 julio, 2006

Presentació

L'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) és una petita agrupació de persones, cegues o no, que estem interessades a treballar en aspectes relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat visual en el conjunt de la societat. El nostre àmbit d'actuació és Catalunya i estem inscritscom a Associació al Registre de la Generalitat.
Les tasques de la nostra entitat es duen a terme de forma exclusivament voluntària. Tenim tres objectius principals, que considerem complementaris:
a) donar a conèixer la realitat de les persones cegues o deficients visuals i sensibilitzar sobre la seva problemàtica a les institucions prestadores de serveis,els partits polítics, els sindicats, les corporacions empresarials, així com també el conjunt de la societat catalana.
b) reivindicar aquelles mesures que considerem que poden contribuir, a curt o llarg termini, a millorar les possibilitats d'integració de les persones cegues o deficients visuals en els diversos àmbits socials.
c) col•laborar, tant com ens sigui possible, en la posada en marxa de mesures que afavoreixin la integració, tot oferint a les institucions implicades lanostra opinió en tant que persones interessades i/o usuàries dels serveis que cal adaptar.
Amb aquests objectius de treball, organitzem la nostra activitat fonamentalment en diverses comissions que s'ocupen d'aspectes concrets.