19 enero, 2011

Gelida aprova una moció en favor del vot accessible a les eleccions municipals

El passat 18 de gener de 2011 l'ajuntament de Gelida va aprovar una moció en favor del vot accessible per a les persones cegues a les eleccions municipals.
És el primer ajuntament que ho fa a petició de la nostra entitat, que ha endegat una campanya per tal que el màxim d'ajuntaments aprovin mocions similars idonin a entendre al govern que cal regular el vot accessible per a les properes eleccions de maig de 2011.
 
Actualment les persones cegues podem votar autònoma i secretament utilitzant un sistema de vot accessible en Braille després que al 2007 es modifiqués la Llei Electoral. Des de 2008 hem pogut votar a les eleccions generals, les europees i les  autonòmiques però encara no hi ha un sistema regulat per a les municipals.
 
Des de l'ACIC demanem suport a tots els ajuntaments i proposem l'aprovació de mocions com la que segueix a continuació per a garantir els nostres drets a les eleccions més properes al ciutadà i no fer passos enrere.
 
---
 
Proposta de moció
 

Moció de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de, presentada al Ple per la seva aprovació, a favor que el Govern reguli un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a les properes eleccions municipals.


Antecedents i motivació.

Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat visual, no podien exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix la Constitució a tots els ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els obligava a servir-se de "una persona de confiança" per escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació.

Des de 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a aquest col.lectiu, mitjançant l'ús del braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot , equiparant-se així a la legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit europeu, i altres llatinoamericans com El Salvador, Bolívia, o Costa Rica, on ja es garanteix.
Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures registrades al Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades, manifestacions, reclamacions davant les juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant els tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels ajuntaments, en què 103 municipis catalans van recolzar la iniciativa, a l'octubre de 2007, es va aprovar una reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs.
Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a tots els processos electorals. Això ha permès votar secretament per primera vegada en la història democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals de març de 2008, o 207 en les autonòmiques catalanes recentment celebrades, per citar alguns exemples.

Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, va desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la seva regulació les eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior condicionada a l'avaluació per part del Govern del funcionament del sistema recentment implantat. (Disposició addicional única del RD.).

Malgrat el que preveu aquesta norma, i a  l'aprovació l'any passat d'una Proposició no de llei al Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar el funcionament del sistema implantat, i no ha regulat un sistema que garanteixi el vot secret i autònom als invidents en les eleccions municipals.

Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les eleccions municipals, es produiria, a més d'una vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot secret i autònom, una greu discriminació de les persones amb discapacitat, que podrien votar secretament en les altres eleccions, però no en l'elecció del seu Ajuntament, l'Administració més propera al ciutadà.

Per tot això,

L 'Ajuntament de acorda:

1. Instar Al Govern de l'Estat Espanyol, a regular, de conformitat amb el mandat establert en la Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a les pròximes eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja previst per a la resta de processos electorals.
2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a l'Associació Catalana de Municipis, al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Senat, i al Parlament de Catalunya.