17 junio, 2008

Les persones cegues, sordes i sordcegues discriminades per atorgar testament

El projecte de llei de reforma del Llibre Quart del Codi Civil de catalunya en matèria de successions discrimina al col•lectiu de cecs, sords i sordcecs
 
El Ple del Parlament de Catalunya debatirà i aprovarà el proper dimecres, la reforma del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, sobre successions. L'informe aprovat per la ponència el passat dimecres, inclou diversos articles referits a l'atorgament de testament per part de persones amb "disminució sensorial" (cecs i sords), que els prohibeix atorgar testament tancat i ser testimonis, i els obliga a atorgar testament notarial, amb la presència de dos testimonis que han de llegir i signar el testament.
 
Aquesta regulació, si s'aprova amb l'actual redacció, suposaria mantenir una greu discriminació per raó de la discapacitat, que ja conté la llei vigent de manera injustificada, ja que l'acte d'atorgar testament és personalíssim i la llei obligaria a les persones cegues, sordes i sordcegues a que tercers aliens, coneguin el contingut de la seva voluntat testamentària.
 
Aquest règim estava justificat al segle XIX, però actualment desconeix la realitat social d'aquests col•lectius, que viuen, treballen i s'integren a la societat, i l'avenç de la tecnologia, que permet superar les situacions que planteja la discapacitat, sense recórrer a prohibicions i limitacions.
La solució passa per la introducció a la llei de la possibilitat de que aquestes persones puguin utilitzar el Braille, la llengua de signes recentment reconeguda legalment i les noves tecnologias per superar la situació de la discapacitat, i deixar aplicables aquestes prohibicions i restriccions, com a última solució, en el supòsit de que el testador discapacitat sensorial no sàpiga, o no pugui utilitzar aquests recursos.
La llei ha de permetre i regular l'ús d'aquestes adaptacions, en lloc de discriminar als col•lectius de discapacitats.
 
La Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) ha denunciat aquesta situació davant el Síndic de Greuges, ha rebut el suport de la Fundació de Cecs Manuel Caragol i de l'Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals.
L'ACIC ha enviat a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya  una proposta de esmenes que introdueix aquests aspectes i substitueix la terminologia emprada a la llei, "persones amb disminució sensorial" per la de "persones amb discapacitat sensorial".
 
Confiem que aquestes propostes, que han tingut bona acollida entre les forces polítiques, siguin aprovades, reafirmant el compromís amb la igualtat i la discapacitat que la Generalitat i la classe política catalana venen demostrant. Compromís que també ha mostrat el Consell del Notariat, que després de conèixer la queixa interposada pel Defensor del Poble davant el Ministeri de Justícia, contra el Reglament d'Organizació i Règim del Notariat que prohibeix que persones amb discapacitat puguin intervenir como a testimonis en escriptura notarial, s'ha mostrat a favor de defensar els drets dels discapacitats i introduir nous mecanismes per a que la discapacitat no sigui un obstacle per comparèixer.
 
Si s'adoptés una regulació en aquest sentit, Catalunya se constituïria en la primera Comunitat Autònoma en adoptar una solució moderna i igualitària a aquests problemes, i seria pionera en respectar la intimitat d'un ampli col•lectiu de persones a l'hora d'atorgar testament.
 
Per a més informació:  
Mail: comunicacio@webacic.cat